Cơ cấu tổ chức

 • Đại hội đồng
  Cổ đông
 • Hội đồng quản trị
 • Ban giám đốc
 • Ban kiểm soát
  Văn phòng công ty
  BP. Kiểm soát
  nội bộ
 • Phòng Kinh doanh
 • Phòng Tài chính - Kế toán
 • Phòng Hành chính quản trị
 • Phòng Thi công quản lý
 • Phòng Dự Án
 • Phòng Kinh doanh
 • Phòng Tài chính - Kế toán
 • Phòng Hành chính quản trị
 • Phòng Thi công quản lý
 • Phòng Dự Án