Quận 3

  • Công suất (kWp)::3,45
  • Sản lượng (kWh/năm)::450