Quận 9

  • Công suất (kWp)::13.43
  • Sản lượng (kWh/tháng)::1.470