Đầu tư đối ứng

 • Chi phí đầu tư

  Theo năng lực tài chính của Doanh nghiệp

 • Phí vận hành và duy trì hệ thống

   0 VNĐ

 • Giá sử dụng điện

  Thấp hơn giá mua điện của EVN từ 10%

 • Sở hữu hệ thống

  Từ năm thứ 16*