SEPZONE LINH TRUNG

  • Công suất (kWp)::259
  • Sản lượng (kWh/năm)::363,364
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::254,3
  • Thời gian thi công (Năm):06/01/2018

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời SEPZONE LINH TRUNG

  • Công ty thuê hệ thống: SEPZONE LINH TRUNG
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 7,1 tỷ VNĐ /25 năm
  • Thời gian thi công: 06/01/2018
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 2450