21 09-2020

TTC ENERGY TRAO TẶNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VÀ 30 BỘ SGK CHO TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CẦN THẠNH.

Một trong những bản sắc định hình thương hiệu TTC chính là hoạt động kinh doanh gắn liền với sứ mệnh tạo dựng giá trị cho cộng đồng.

Xem chi tiết