Campuchia

  • Công suất (kWp)::12.42
  • Sản lượng (kWh/tháng)::1.800