Tin ngành

Đến năm 2030 có 4.520 MW điện mặt trời

13/06/2017

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 lắp đặt 828 MW với sản lượng điện tương ứng 1.270 triệu kWh. Năm 2025 tổng công suất lắp đặt đạt 2.642 MW với sản lượng điện tương ứng 4.055 triệu kWh. Năm 2030 tổng công suất lắp đặt khoảng 4.520 MW với sản lượng điện tương ứng 6.936 triệu kWh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, phát triển điện mặt trời là lĩnh vực lợi thế của tỉnh và đang được Chính phủ khuyến khích đầu tư, do vậy cần phải tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hút các thành phần kinh tế thật sự có năng lực, kinh nghiệm tham gia khai thác lợi thế so sánh về tài nguyên năng lượng mặt trời, sử dụng đất đai một cách có hiệu quả, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát triển điện mặt trời phải gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội; bảo đảm môi trường sinh thái và an ninh quốc phòng. Chỉ xem xét đưa vào quy hoạch phát triển điện mặt trời đối với các vùng sản xuất nông nghiệp hoặc phát triển các ngành nghề khác không thuận lợi, hiệu quả kinh tế thấp; đồng thời phải đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là việc đấu nối lưới điện, truyền tải công suất điện đến các vùng phụ tải trong cả nước.

Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh, sớm trình Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển điện mặt trời. Chú ý khắc phục tình trạng chống lấn quy hoạch giữa các ngành và ngay trong nội bộ các dự án, công trình năng lượng; tổ chức công bố công khai để nhân dân biết, tham gia giám sát và thu hút đầu tư…